งานบริหาร
หัวหน้าภาควิชา

ดร.อมร เทศสกุลวงศ์
CV & Contact

เลขานุการภาควิชา
สุภาพร กรแก้ว
ห้องสำนักงานภาควิชา โทร 4305.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
Previous Ver.