ภาควิชาฟิสิกส์จัด KM : แนวทางดำเนินงานของภาควิชาฟิสิกส์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.อมร เทศสกุลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรม KM ในหัวข้อเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานของภาควิชาฟิสิกส์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยภาควิชาฟิสิกส์ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ช่อทิพย์ กัณฑโชติ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมบรรยายและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภาควิชาฟิสิกส์เกี่ยวกับหลักการของ (EdPEx) และแนวทางการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อบรรลุตัวชี้วัดด้านต่างๆตามแผนงาน


หลังจากการรับทราบข้อมูลการบรรยาย บุคลากรได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (Lunch Talk) และในช่วงบ่าย  ดร.อมร เทศสกุลวงศ์ ได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการประเมินภาระงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามตัวชี้วัดของคณะวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง และปิดท้ายด้วยการระดมความคิดแนวทางการพัฒนาภาควิชาฟิสิกส์ และวางแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับ 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม 2.ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3.ด้านบริการวิชาการโดดเด่น และ 4.ด้านการพัฒนาเนื้อหาปฏิบัติการฟิสิกส์เพื่อการประยุกต์และมีตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ชัดเจน


ภาควิชาฟิสิกส์ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมา ณ ที่นี้


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย กาญจนา : ประกาศเมื่อ 20 ม.ค. 2024   จำนวนผู้อ่าน : 1347 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม