งานคลัง


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาิิวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งพัฒนางานการศึกษาให้แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลายสาขา อาทิ สาขาทางด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านชีววิทยา ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครอบคลุม ความต้องการ ทั้งทางด้านการศึกษาของผู้ที่เข้ามา เพื่อศึกษา และด้านการประกอบอาชีพ

ดังนั้น หน่วยงานด้านการเงิน ของคณะวิทยาศาสตร์ จึงหน่วยงานที่ มีความสำัคัญ ในการดำเนินการ เพื่อผลักดัน ให้เกิดการจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการพัฒนาทั้งหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์

โดยมีผู้ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบหน่วยงาน ได้แก่ นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ ระดับ 8. นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ 6 และนักวิชาการการเงิน และบัญชี และได้แบ่งหมวดหมู่งานดังนี้

---------------------------------------
หน่วยงานงบประมาณ
---------------------------------------
หน่วยงานงบประมาณ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลโยี พัฒนาคนให้มีความรู้ และมีคุณธรรม รวมทั้ง พัฒนาสังคมและสืบสารประเพณี และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสืบไป งบประมาณในส่วนนี้ ประกอบไปด้วย งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน และงบลงทุน

-แผนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้ความรู้สู่คุณธรรมและจริยธรรม
-ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.งบดำเนินการ
1.1 ค่าตอบแทน
1.1.1 สำนักงานเลขานุการ
1.1.2 ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์
1.1.3 ภาควิชาเคมี
1.1.4 ภาควิชาฟิสิกส์
1.1.5 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1.2 ค่าใช้สอย
1.2.1 สำนักงานเลขานุการ
1.2.2 ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์
1.2.3 ภาควิชาเคมี
1.2.4 ภาควิชาฟิสิกส์
1.2.5 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1.3 ค่าวัสดุ
1.3.1 สำนักงานเลขานุการ
1.3.2 ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์
1.3.3 ภาควิชาเคมี
1.3.4 ภาควิชาฟิสิกส์
1.3.5 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2.งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนดำเนินการโครงการพัฒนาความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
2.2 เงินอุดหนุนทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน
2.3 เงินอุดหนุนทุนพัฒนาอาจารย์โครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ

3.งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.1.1 สำนักงานเลขานุการ
3.1.2 ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์
3.1.3 ภาควิชาเคมี
3.1.4 ภาควิชาฟิสิกส์
3.1.5 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3.2 สิ่งก่อสร้าง
-แผนงาน อนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา
1.งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนสำหรับโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1.2 เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
-แผนงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
1.1เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย
2.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.1 เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย

---------------------------------------
หน่วยเงินรายได้
---------------------------------------
หน่วยเงินรายได้ ซึ่งเป็นเงิน ที่ได้จาก ค่าธรรมเนียม การศึกษา เงินกองทุน เงินบริการ วิชากา

1.เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
1.1 สำนักงานเลขานุการ
1.2 ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์
1.3 ภาควิชาเคมี
1.4 ภาควิชาฟิสิกส์
1.5 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2.เงินกองทุน
2.1 สำนักงานเลขานุการ
2.2 ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์
2.3 ภาควิชาเคมี
2.4 ภาควิชาฟิสิกส์
2.5 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

3.เงินบริการวิชาการแก่ชุมชุน
3.1 โครงการ OTOP
3.1 โครงการ XRD
3.1 โครงการวิเคราะห์โครโมโซม
3.1 โครงการวิเคราะห์น้ำ
3.1 โครงการวิเคราะห์สาร XRF

---------------------------------------
หน่วยเงินนอกงบประมาณ
---------------------------------------
โครงการส่งเสริมการผลิตครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สควค)
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์(สอวน)
โครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

---------------------------------------
หน่วยการเงิน
---------------------------------------
หน่วยงานการเงิน เพื่อบริการ รับ-จ่าย เงินทุก ประเภท เงินยืม ทดรองจ่าย และ การจัด ทำภาษีเงิน ได้บุคคล ธรรมดา

รับ-จ่ายเงิน
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
งบดำเนินการ
-เงินรายได้
-เงินกองทุน
เงินนอกงบประมาณ
-เงินโครงการ สควค
-เงินโครงการ สอวน
-เงินโครงการอัจฉริยภาพ
-เงินโครงการทุนเรียนดี
เงินยืมทดรองจ่าย
จัดทำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

---------------------------------------
หน่วยงานบัญชี
---------------------------------------
หน่วยงานบัญชี เพื่อให้งาน การเงิน ดำเนินงาน อย่าง โปร่งใส ซึ่งประกอบ ไปด้วย

บันทึกบัญชี
-เงินงบประมาณ
-งบดำเนินการ
-ค่าตอบแทน

2.1 สำนักงานเลขานุการ
2.2 ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์
2.3 ภาควิชาเคมี
2.4 ภาควิชาฟิสิกส์
2.5 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

-ค่าใช้สอย
2.1 สำนักงานเลขานุการ
2.2 ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์
2.3 ภาควิชาเคมี
2.4 ภาควิชาฟิสิกส์
2.5 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

-ค่าวัสดุ
2.1 สำนักงานเลขานุการ
2.2 ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์
2.3 ภาควิชาเคมี
2.4 ภาควิชาฟิสิกส์
2.5 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

-งบลงทุน
-ครุภัณฑ์
-สิ่งก่อสร้าง
-งบอุดหนุน
-โครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
-โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
-โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชุน
-โครงการทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน
-โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
-โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
บันทึกบัญชี-เงินรายได้
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา
-เงินกองทุนคณะวิทยาศาสตร์
บันทึกบัญชี-เงินนอกงบประมาณ
-เงินโครงการ สควค
-เงินโครงการ สอวน

---------------------------------------
หน่วยงานธุรการ
---------------------------------------

-แจ้งเวียนหนังสือต่าง ๆ
-พิมพ์หนังสือโต้ตอบจากหน่วยงานต่าง ๆ
-จัดเก็บเอกสารให้ตรงตามหมวดหมู่
ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต์
รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ
เบอร์ภายใน : 4405
นางสาวศิรดาภักค์ พิทักษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 4410
นางพิกุล ยิ่งยง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 4411
นางสาวสุนิสา นาครินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 4413
นางศิริพร ระวี
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 4660

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม